អ្នក​ធាត់​តើ​គួរ​ប្រើប្រាស់​ថ្នាំ​សម្រក​ទម្ងន់​ទេ?

តើ ថ្នាំ សម្រក ទម្ងន់ ពិតជា មាន ប្រសិទ្ធភាព មែនឬ? នៅ ពេល ដែល អ្នក បន្ថយ ការ ញ៉ាំ និង គួប ផ្សំ ជាមួយនឹង លំ

Read more