ភាពខុសគ្នារវាងជំងឺផ្តាសាយ និង​ជំងឺអាលែកហ្ស៊ី​

ផ្តាសាយ និង​អាលែកហ្ស៊ី​នឹង​អ្វីមួយ​អាច​បណ្តាល​ឱ្យ​មាន​រោគ​សញ្ញា​ស្រ​ដៀង​គ្នា ហើយ​ការ​ស្វែងរក​ថា តើ​អ្វី​ពិតប្រាកដ​ដែល​អ្នក​កើត​នោះ គឺជា​ជំហាន​ដំបូង​ឆ្ពោះទៅ​រក​ការ​ព្យាបាល ។ ផ្តាសាយ​បណ្តាល​មក​ពី​មេរោគ​មួយ ក្នុង​ចំណោម​មេរោគ​ច្រើន​ជាង​២០០០ ដែល​អាច​ឆ្លង​ពី​មនុស្ស​ម្នាក់​ទៅ​មនុស្ស​ម្នាក់​ទៀត ។

Read more