ភាព​ខុស​គ្នា​រវាង​មនុស្ស​ប្រុស ​និង​ស្រី ​៖ ​ខួរក្បាល ​និង​ភាព​ឆ្លាត​វៃ

តើ មនុស្ស ស្រី ពូកែ ធ្វើ កិច្ចកា បាន ច្រើន ជាង មនុស្ស ប្រុស ប៉ុន្តែ មិន ពូកែ ខាង ការ មើល ផែនទី មែន ឬទេ?

Read more