ម្ហូបខ្មែរ ទឹកគ្រឿង

ទឹក​គ្រឿង​ជា​មុខ​ម្ហូប​មួយ​មុ​ខ​ ​ដែល​ជន​ជាតិ​ខ្មែរ​ចូលចិត្តបរិ ភោគ​មិន​ថា​រស់​នៅ​ក្នុង​ទី​ក្រុង​រឺ​ជន​បទ​និង​ល្បី​ជា​មុខ​ម្ហូប​ប្រ​ចាំ​ត្រកូល​ខ្មែរ​។​តើ​ទឹក​គ្រឿង​ដែល ជន​ជាតិ​ខ្មែរ​ចូល​ចិត្ត​ញ៉ាំ​មាន​គ្រឿង​ផ្សំ​មាន​អ្វី​ខ្លះ?​

Read more