៣. សម្អាតគ្រឿងសង្ហារឹមឈើ ដោយស្រាបៀរ

Loading...
Spread the love
  1. យកក្រណាត់ទន់ៗ មកជ្រលក់ទឹកស្រាបៀរ ហើយជូតសម្អាតគ្រឿងសង្ហារឹមឈើរបស់អ្នក
  2. ជូតសម្អាតម្តងទៀត ដោយប្រើក្រណាត់ស្ងួត។
  3. គ្រឿងសង្ហារឹមរបស់អ្នក នឹងភ្លឺស្អាតឡើងវិញជាមិនខាន។
Facebook Comments
Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *