សម្រង់សម្ដី៦ឃ្លាពីសហគ្រិនកំពូលៗនៅលើពិភពលោក

Loading...
Spread the love

១) “កុំ ប្រៀបធៀប ខ្លួន ឯង ជាមួយ នឹង អ្នកដទៃ ណា ម្នាក់ ឲ្យ សោះ ពុំ នោះ ទេ អ្នក កំពុងតែ មើល ងាយ ខ្លួនឯង ហើយ”។ លោក ប៊ីលហ្គេត

២) “ខ្ញុំ ជឿជាក់ ថា ប្រហែល ជា ពាក់កណ្ដាល នៃ អ្វី ទាំងឡាយ ដែល បែងចែក រវាង សហគ្រិន ដែល ជោគជ័យ ពី សហគ្រិន ដែល មិន ជោគជ័យ ឲ្យ ដាច់ ពី គ្នា នោះ គឺជា ការ ជម្នះ តស៊ូ ដែល បរិសុទ្ធ”។ លោក ស្ទីវចប

៣) “សំណួរ ដែល ខ្ញុំ តែង សួរ ខ្លួនឯង ស្ទើរ តែ រៀងរាល់ថ្ងៃ នោះ គឺ តើ ខ្ញុំ កំពុង តែ ធ្វើ នូវ រឿង ដែល សំខាន់ បំផុត ដែល ខ្ញុំ អាច ធ្វើ បាន ហើយ មែន ទេ ? “ លោក Mark Zuckerberg

៤) “កាល ដែល ដោះស្រាយ នូវ បញ្ហា ធំ ងាយស្រួល ជាង កាល ដែល ដោះស្រាយ នូវ បញ្ហា តូច ទៅ ទៀត”។ លោក Sergey Brin

៥) “ខ្ញុំ មិន ជឿ នូវ ការ បរាជ័យ ឡើយ។ វា មិនមែន ជា ការ បរាជ័យ នោះ ទេ បើ សិន ជា អ្នក រីករាយ ជាមួយ នឹង ដំណើរ ប្រព្រឹត្ត ទៅ មួយ នោះ”។ លោកស្រី Oprah Winfrey

៦) “បើ សិន ជា អ្នក ពិត ជា បាន បង្កើត ឲ្យ មាន បទពិសោធន៍ ដ៏ អស្ចារ្យ ប្រាកដ មែន នោះ អតិថិជន នឹង ប្រាប់ គ្នា ទៅវិញ ទៅមក អំពី រឿង នេះ។ ពាក្យសម្ដី តៗ គ្នា ចេញ ពី មាត់ ពិត ជា មាន ឥទ្ធិពល ខ្លាំងក្លា ណាស់”។ លោក Jeff Bezos

Facebook Comments
Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *