មួយឆាកជីវិតតើរៀបការបានប៉ុន្នានដង?

Loading...
Spread the love

អ្នកនៅលាវច្រើនតែងតែសូរសំនូរថា តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីរៀបការបានប្តីល្អ? តើប្តីល្អដែលចង់បាននោះមានគុណសម្បត្តិបែបណា? នៅពេលដែលពួកគេចាប់ផ្តើមពេញវ័យ ព្រោះថាមួយឆាកជីវិតតើរៀបការបានប៉ុន្នានដង?

ហើយចម្លើយរបស់សំនួរមានច្រើនបែបច្រើនយ៉ាង តាមការយល់ឃើញរបស់មនុស្សម្នាក់ៗ អ្នកខ្លះយល់ថាប្តីល្អ គឺ ប្តីដែរចេះយល់ចិត្ត មានសម្ថភាព មានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ ជាបុរសពូកែ សង្ហា ក្លាហាន និងមានចំណុចផ្សេងៗទៀត ជាច្រើនដែលរៀបរាប់មិនអស់។

ដូចនេះសូមមិត្តអ្នកអាន ជួយបញ្ចេញយោបល់របស់អ្នកចំពោះសំនូរទាំងពីរនេះផង ដើម្បីចែករំលែកបទពិសោធន៌ និងការយល់ឃើញ ដល់អ្នកនៅលីវ និងអ្នកដែលកំពុងមានគ្រួសារ ដើម្បីជាបំណិនជីវិតសំរាប់ការកសាងគ្រួសារមានសុភមង្គល់។

រូបភាពគំរូរខ្លះៗ ពេលអ្នកជ្រើសរើសបានប្តីល្អ៖

គំរូរូបភាព គ្រួសារមានសុភមង្គល
គំរូរូបភាព គ្រួសារមានសុភមង្គល
គំរូរូបភាព គ្រួសារមានសុភមង្គល
គំរូរូបភាព គ្រួសារមានសុភមង្គល
គំរូរូបភាព គ្រួសារមានសុភមង្គល
គំរូរូបភាព គ្រួសារមានសុភមង្គល
គំរូរូបភាព គ្រួសារមានសុភមង្គល
គំរូរូបភាព គ្រួសារមានសុភមង្គល

 

គំរូរូបភាព គ្រួសារមានសុភមង្គល
គំរូរូបភាព គ្រួសារមានសុភមង្គល
គំរូរូបភាព គ្រួសារមានសុភមង្គល
គំរូរូបភាព គ្រួសារមានសុភមង្គល

ដូចនេះសូមមិត្តអ្នកអាន ជួយបញ្ចេញយោបល់របស់អ្នកចំពោះសំនូរទាំងពីរនេះផង ដើម្បីចែករំលែកបទពិសោធន៌ និងការយល់ឃើញ ដល់អ្នកនៅលីវ និងអ្នកដែលកំពុងមានគ្រួសារ ដើម្បីជាបំនិតសំរាប់ការកសាងគ្រួសារមានសុភមង្គល់។

Facebook Comments
Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *